Cambridge จับมือ SE-ED Academy พลิกโฉมการศึกษาไทย

Cambridge จับมือ SE-ED Academy พลิกโฉมการศึกษาไทย

Cambridge Assessment International Education (CAIE) หน่วยงานของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้แต่งตั้งให้ SE-ED Academy เป็นตัวแทนเผยแพร่และขยายหลักสูตร CAIE ในประเทศไทย ได้จัดงานเสวนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่อนาคตใหม่ด้วยหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE)” เพื่อมีส่วนร่วมยกระดับระบบการศึกษาไทย ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล และพัฒนาเด็กไทยให้ตอบโจทย์ระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน พร้อมผลิตนักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

สำหรับหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) เป็นหลักสูตรการเรียนที่มีครบ ตั้งแต่อายุ 5 – 19 ปี แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ช่วงชั้น ที่มีความต่อเนื่องไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนก่อนถึงมหาวิทยาลัย

มีวิชาให้โรงเรียนได้เลือกสอนอย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากกว่า 70 วิชาในระดับประถมศีกษา และมากกว่า 50 วิชาในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมีระบบการจัดสอบ และให้คำปรึกษาเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพให้กับครูผู้สอน

Cambridge จับมือ SE-ED Academy พลิกโฉมการศึกษาไทย

โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้จัดตั้งหน่วยงาน Cambridge Assessment International Education (CAIE) ตั้งแต่ปี 1985 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเกือบ 1 ล้านคน จากโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ใน 160 ประเทศทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่ยอมรับจากนานาประเทศในเรื่องการพัฒนาความรู้เชิงลึก ความเข้าใจและทักษะการคิด เตรียมพร้อมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย พร้อมที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง

นายเบน ชมิดท์ ผู้อำนวยการภูมิภาค Cambridge Assessment International Education กล่าวว่า CAIE เป็นระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา ที่สามารถปรับให้เข้ากับระบบการเรียนในแต่ละท้องถิ่น และสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ ซึ่งจะตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ให้กับครูและนักเรียนในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานสากลได้อย่างเท่าเทียม ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวสู่อนาคต

ดร.มีโชค ทองไสว ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาวิชาการ และธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีเอ็ดมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

เน้นเรียนอย่างเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือกับเคมบริดจ์ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเด็กไทยไปสู่ระดับสากล โดยซีเอ็ดจะให้ความสนับสนุน ดูแล ให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนที่มีความสนใจในการใช้หลักสูตร CAIE

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sunburststainedglass.com

UFA Slot

Releated